INNE


Kilka słów o historii Domu Kultury
w Bielsku Podlaskim
Pomieszczenia kinowe i świetlicowo-rozrywkowe zostały zbudowane jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej w 1939r. Wg projektu w całości obiektu miały znajdować się pomieszczenia: kinowo-teatralne (przed pierwszym remontem przed sceną w kinie znajdowała się zapadnia dla orkiestry), świetlicowo-rozrywkowe, biblioteka miejska wraz z czytelnią oraz pomieszczenia biurowe.

W roku 1946 pomieszczenia kinowe przejął „Film Polski”,  później przemianowany na Wojewódzki Zarząd Kin w Białymstoku. Pomieszczenie świetlicowe zostało przejęte przez Zakłady Roszarnicze. Dwa małe pomieszczenia obok sali  - przez miejscowy radiowęzeł. Oprócz zajęć świetlicowych odbywały się tu zebrania miejscowych zakładów pracy, zabawy oraz zajęcia orkiestry dętej. W 1954 roku Zakłady Roszarnicze zrezygnowały z pomieszczenia świetlicowego i Urząd Powiatowy przeznaczył je na magazyn produktów spożywczych, pochodzących z tzw. „UNRY”.
Po przeprowadzeniu remontu bieżącego 16.02.1957r. rozpoczął działalność Powiatowy Dom Kultury, którego pierwszym kierownikiem był Mikołaj Jakowiuk. Początkowo podstawowym kierunkiem działalności PDK była praca kulturalno-oświatowa oparta na zajęciach świetlicowych - gra w szachy, domino, warcaby, tenis stołowy, czytelnictwo prasy, odczyty, wieczorki taneczne, prowadzenie naboru do tworzących się zespołów artystycznych – chóru, zespołu estradowego, teatralnego oraz ognisk nauki gry na instrumentach, a także prace instruktażowe na terenie powiatu bielskiego.

Pierwszym zespołem PDK była Orkiestra Dęta, prowadzona przez  kapelmistrza p. Małychę, a następnie p. Lipskiego. Później powstał chór, dyrygentem którego został  p. Sierakowski, który jednocześnie prowadził zespół wokalno-instrumentalny. Istniał również zespół teatralny, który wystawił 2 sztuki: „Natałka Połtawka” w reżyserii p. Szczerbania i Jednoaktówkę w reżyserii aktora z Teatru Białostockiego Małyszko z Białegostoku prowadził Zespół tańca towarzyskiego. Naukę gry na akordeonie, skrzypcach, gitarze i mandolinie prowadził p. Kening, członek orkiestry symfonicznej w Białymstoku. Za całość prac związanych z działalnością zespołów artystycznych i instruktaż w terenie odpowiadała p. E. Szmurło.

We wrześniu 1963r. obowiązki kierownika PDK objął p. Aleksander Morawski, który w części ograniczył pracę niektórych zespołów artystycznych i założył fotograficzne i malarskie koła zainteresowań.

Kolejno przez krótki okres czasu kierownikami PDK byli: małżeństwo Woźniaków, Aleksy Karpiuk, Jan Wojciuk, a od jesieni 1964 roku do m-ca sierpnia 1974r. p. Stanisław Piasecki.

W latach 1965-1974 trwał remont kapitalny budynku PDK wraz z rozbudową pomieszczeń. W okresie remontu biuro PDK mieściło się kolejno przy ul. Mickiewicza w drewnianym budynku położonym na zapleczu obecnego pawilonu handlowego naprzeciwko restauracji „Podlasianka”, a następnie w obiekcie dawnego Klasztoru Pokarmelickiego.

W m-cu wrześniu 1974r. po zakończeniu remontu kapitalnego, całkowitym przebudowaniu obiektu, przekazano go do użytku. Od m-ca września do końca grudnia 1974r. obowiązki kierownika PDK pełniła p. Teresa Sawicka.

Od dnia 1 stycznia 1975r.  Dyrektorem Powiatowego, a później Bielskiego Domu Kultury był mgr Sergiusz Łukaszuk.
 
Informację opracował
były kierownik PDK
Mikołaj Jakowiuk
 

Od 1.01.2014 r. do 31.08.2017 r. Dyrektorem BDK była Pani Małgorzata Bil-Jaruzelska
 

Od 1.09.2017 r. Dyrektorem BDK jest Elżbieta Fionik