PLASTYCZNE

VII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ MŁODYCH „PASJE I TALENTY’2018” – rozstrzygnięte!

Miło jest przyznać, że od 2006 roku, kiedy to zorganizowaliśmy pierwszy konkurs „Pasje i Talenty”, zainteresowanie Biennale nie słabnie, przeciwnie – zatacza coraz szersze kręgi, czego dowodem jest tegoroczna, rekordowa pod względem frekwencji edycja.

W tym roku napłynęło  bowiem aż 1647 prac z 21 państw: POLSKI, WĘGIER, BUŁGARII, RUMUNII, UKRAINY, BIAŁORUSI, UZBEKISTANU, KAZACHSTANU, TAJWANU, TAJLANDII, TURCJI, LITWY, ŁOTWY, ROSJI, MOŁDAWII, CHIN, SŁOWACJI, CZECH, IZRAELA, INDII, USA.

Tak  więc mamy do czynienia z bardzo liczną grupą utalentowanych, młodych ludzi, z drugiej zaś strony - zadziwiająco skutecznym efektem internetowej promocji naszego przedsięwzięcia. Prace plastyczne, które napłynęły na konkurs są bardzo zróżnicowane. Widać stylistykę i kolorystykę charakterystyczną dla poszczególnych kręgów kulturowych, dla nas często dość egzotycznych. Przedstawiają ludzi w barwnych strojach, tańczących, grających na instrumentach, sceny ze spektakli teatralnych i zabaw z wielu zakątków świata.

Najbardziej liczną grupę reprezentują prace dzieci najmłodszych, gdzie nieskrępowana radość tworzenia przeplata się z kompozycją bardziej uporządkowaną, tworzącą interesujące efekty w różnych technikach, niekiedy nawet w formie eksperymentu; rysunek i malarstwo, kolaż i techniki mieszane. Uwagę zwracają prace graficzne o świetnej kompozycji i biegłości technicznej, zadziwiającej jak na wczesne lata szkolne.

Prace plastyczne starszej grupy wiekowej pokazują już impresje wynikające z samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystywania wiedzy. Młodzież zaprezentowała prace, będące wynikiem wnikliwej obserwacji, a zarazem dociekliwości, w których dostrzec już można zdolność pełnej percepcji wizualnej i oceny rzeczywistości otaczającej człowieka.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział  w Biennale, będąc przekonanym, że przedstawione „pasje i talenty” niosą wartościi przeżycia uniwersalne dla wszystkich, niezależne od kraju i narodowości.

VII INTERNATIONAL "PASSIONS AND TALENTS 2018" COMPETITION OF YOUNG ARTIST CREATIVITY - results!

It is nice to admit that since 2006, when we have organized "Passions and Talents" competition for the first time, the interest does not weaken, on the contrary – it has been widening. This year's record-breaking attendance is an evidence of that. This year we received 1647 works from 21 different countries: POLAND, HUNGARY, BULGARIA, ROMANIA, UKRAINE, BELARUS, UZBEKISTAN, KAZAKHSTAN, TAIWAN, THAILAND, TURKEY, LITHUANIA, LATVIA, RUSSIA, MOLDOVA, CHINA, SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC, ISRAEL, INDIA, USA. Therefore, we are dealing with a very large group of talented young people, on the other hand - a remarkably effective effect of online promotion of this project. The artistic works that have arrived at the competition are very diverse. You can see the style and the colours characteristic of individual cultural circles, which often resulted quite exotic to us. They present people in colourful costumes, dancing, playing on instruments. They present scenes from theatrical performances and games from different places of the world. The most numerous group is represented by the works of the youngest children, where limitless joy of the creation is intertwined with more structured composition, creating interesting effects in various techniques, sometimes even in the form of an experiment; drawing and painting, collage and mixed techniques. The graphic works with great composition and technical proficiency, amazing for children in early school years have driven our attention. Artworks of the older age group show the impressions resulting from the independent thinking and practical use of knowledge. The young people presented works that were the result of careful observation, and at the same time inquisitiveness, in which can be seen the ability of full visual perception and evaluation of the surrounding reality. The organizers want to thank all participants and their carers for participation in the Biennale, being convinced that the presented "passions and talents" bring values and universal experiences for everyone, independent of country and nationality.


VII Международное биеннале художественного творчества молодых – „Увлечения и таланты 2018” – решены!

Очень приятно признать, что с 2006 года, когда мы организовали первый конкурс „Увлечения и таланты”, интерес биеннале не уменьшается, напротив, он становится все шире и шире, о чем свидетельствует рекордная в этом году посещаемость. В этом году на биеннале было отправлено около 1647 работ из 20 стран; ПОЛЬШИ, ВЕНГРИИ, БОЛГАРИИ, РУМЫНИИ, УКРАИНЫ, БЕЛАРУСИ, УЗБЕКИСТАНА, КАЗАХСТАНА, ТАЙВАНА, ТАИЛАНДИИ, ТУРЦИИ, ЛИТВЫ, РОССИИ, МОЛДОВИ, КИТАЯ, СЛОВАКИИ, ЧЕХИИ, ИЗРАИЛЯ, ИНДИИ, США. Так что мы имеем дело с очень большой группой талантливых, молодых людей, с другой стороны – с удивительно успешным эффектом продвижения нашего проекта
в интернете.

Художественные работы, которые пришли на конкурс, очень разнообразны. В них можна увидеть стиль и цвета характерные для отдельных культурных кругов, часто довольно экзотических для нас. Они представляют людей в ярких костюмах, танцующих, играющих на инструментах, в сценах из театральных представлений и игр со многих уголков мира.

Найболее многочисленная группа представлена работами маленьких детей, где неограниченная радость творчества переплетается с более упорядоченной композицией, создавая интересные эффекты в различных техниках, иногда даже в форме эксперимента; рисование и живопись, коллаж и смешанные техники. Внимание обращается на графические работы с отличным составом и техническим мастерством, удивительным для ранних школьных годов.

Работы старшей возрастной группы показывают уже впечатления, полученные в результате независимого мышления и практического использования знаний.

Молодежь представила работы, которые являются результатом проницательного наблюдения, а также любопытливости, в которой уже можно увидеть способность полного визуального восприятия и оценки окружающей действительности.

Организаторы выра жают благодарность всем участникам и их опекунам за участие в Биеннале, будучи убежденными, что представленные «увлечения и таланты» несут ценности и универсальный опыт для всех, независимо от страны и национальности.
LISTA LAUREATÓWUroczyste podsumowanie biennale „PASJE i TALENTY” odbędzie się 25 maja 2018 o godz. 14.00 w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 2,  w ramach trwających 39. Dni Bielska Podlaskiego. Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami artystycznymi, gronem przyjaciół na uroczystość wręczenia statuetek, nagród, dyplomów i otwarcie wystawy pokonkursowej.

Osoby mogące uczestniczyć w tym wydarzeniu, proszone są o kontakt z organizatorem, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel.: 516 812 761